bedrijfsbureau

Bedrijfsbureau

Het bedrijfsbureau vervult een ondersteunende functie voor de scholen en het bestuur. Doel van het bedrijfsbureau is om vraag- en resultaatgerichte dienstverlening te bieden waardoor het bestuur, de schooldirecties en alle medewerkers van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) hun werkzaamheden optimaal kunnen verrichten. Het bedrijfsbureau ondersteunt de scholen op het gebied van bedrijfsvoering en financiën, strategisch HRM, huisvesting, kwaliteitszorg, ICT, PR & communicatie en leerlingenadministratie.
Het bedrijfsbureau bestaat uit verschillende afdelingen. Aan het hoofd van de afdelingen staat de directeur bedrijfsbureau. De directeur stuurt het bedrijfsbureau aan in het uitvoeren van de ondersteunende taak en zorgt voor een beleidsvorming op het gebied van strategisch HRM, bedrijfsvoering en financiën. De directeur Bedrijfsbureau is Dhr. B. Bock.
Het bedrijfsbureau is gevestigd op de 8e etage van het schoolgebouw van Montessori Lyceum Oostpoort aan de Polderweg 3 in Amsterdam-Oost.
Mailadres bedrijfsbureau: bedrijfsbureau@msa.nl

De afdelingen van het bedrijfsbureau

  • strategisch HRM: personele zaken, salarisadministratie en professionalisering
  • financiën
  • huisvesting & inkoop
  • MSA-leerlingenadministratie
  • ICT
  • kwaliteitsontwikkeling

Strategisch HRM

De afdeling strategisch HRM is verantwoordelijk voor het geven van advies en service op drie gebieden:

  • personele zaken
  • salarisadministratie
  • professionaliseren

Personele zaken

Hieronder valt personeelsbeleid, cao-arbeidsomstandigheden & rechtspositie en personeelsadministratie. De medewerkers bieden ondersteuning bij het formuleren van het personeelsbeleid op het gebied van personele zaken en volgen kritisch de voorgenomen beleidsbeslissingen. Zij verzorgen de administratieve aanstelling van de medewerkers en werken actief aan het optimaliseren van de arbeidsomstandigheden met als doel dat de MSA-medewerkers zo prettig en goed mogelijk kunnen werken. Zij bieden advies en ondersteuning aan schoolleiders en medewerkers op het gebied van rechtspositionele zaken.

Salarisadministratie

De medewerkers verzorgen de betalingen van de salarissen en incidentele uitkeringen.

Professionaliseren

MSA is een visie-gestuurde organisatie en streeft in zijn personeelsbeleid naar ambitieuze montessori-leergemeenschappen waar de lat hoog ligt. Daarin ziet de MSA een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van eenieder die in de school werk, leraren, onderwijsondersteuners en schoolleiders.
Het professionaliseringsplan van MSA draagt de titel: Waar leraren leren, leren leerlingen beter, klik hier voor informatie over deskundigheidsbevordering & professionaliseren bij MSA.

Financiën

De afdeling financiën is verantwoordelijk voor de financiële beleidsvoering van de MSA.
Daarnaast verzorgt de afdeling de financiële administratie voor de scholen en de financiële rapportages.

Huisvesting & Inkoop

De afdeling Huisvesting & Inkoop is verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering t.b.v. de scholen op het gebied van beheer schoolgebouwen en inventaris, verzekeringen, centrale inkoop en schoolboeken. Onder deze afdeling valt ook het verbeteren van de kwaliteit met behulp van een planning- en controlecyclus.

MSA-leerlingenadministratie

De MSA-leerlingenadministratie ondersteunt de scholen bij het verzorgen van een goede en adequate leerlingenadministratie. Voor de registratie van alle leerlingengegevens werken de scholen met het administratiesysteem Magister van SchoolMaster BV.

ICT

Het team van systeem- en applicatiebeheerders is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het ICT-netwerk in de scholen. Daarnaast verlenen zij service en advies ter ondersteuning aan de gebruikers.