Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

De MSA staat voor onderwijs waarin de montessorivisie op de ontwikkeling van het kind uitgangspunt is om het volgende voor leerlingen te bereiken:

  • De leerling kan zich ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid middels creativiteit en zelfverantwoordelijkheid;
  • De leerling verwerft bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen functioneren;
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid: de leerling leert op een verantwoordelijke wijze een maatschappelijke rol te vervullen.

De sfeer in de MSA-scholen wordt gekenmerkt door vertrouwen in elkaar en respect voor ieder individu, zowel leerling als docent. Iedereen kan zichzelf zijn en kan voor zijn eigen opvattingen uitkomen, zolang daarbij de integriteit van anderen eveneens gewaarborgd blijft. Er is daardoor symmetrie in de relaties, ook in de verhouding tussen docenten en leerlingen. In de montessoriaanse opvatting is een goede persoonlijke ontwikkeling van de leerling een voorwaarde voor een succesvolle studie. Daarom besteden de docenten op de MSA-scholen veel tijd en aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling en het begeleiden van groepen in de klas bij de opbouw van een goede leef- en werksfeer. Bij de vormgeving van het onderwijs hebben onze leraren naast didactische ook altijd pedagogische overwegingen. Het montessoriuitgangspunt ‘help mij het zelf te doen’ drukt uit, dat leerlingen van hun docenten op school vertrouwen krijgen. Vertrouwen in hun capaciteiten, in hun behoefte om zich te ontwikkelen, in hun vermogen om keuzes te maken en zich eigen doelen te stellen.

Wil men opvoeden tot zelfstandigheid en het dragen van verantwoordelijkheid dan moeten leerlingen in staat gesteld en ondersteund worden om zelfstandig te werken, zelf taken te plannen, werk in te delen en te leren hoe te leren. Ook fouten mogen maken hoort daarbij. De leerlingen in onze scholen voelen zich daarbij door de docenten gesteund, omdat zij weten wanneer zij hulp kunnen vragen. Het leren op onze scholen heeft dan ook duidelijk herkenbare eigen vormen. Ingeroosterde groepslessen van vakdocenten voor algemene instructie en uitleg worden afgewisseld met keuzewerktijd. Vanuit wederzijds vertrouwen en respect en met duidelijke begeleiding van docenten hebben de leerlingen een eigen verantwoordelijkheid, zij bepalen zelf aan welk vak ze in de keuzewerktijd gaan werken. Via de digitale ‘keuzewerktijdplanner’ worden leerlingen ondersteund bij hun planning en het maken van juiste keuzes.

Doordat de docenten de leerlingen persoonlijk of in kleine groepen ontmoeten, ontwikkelt de leraar-leerlingverhouding zich op onze scholen op een natuurlijke, ongedwongen wijze. Het onderwijs op onze scholen is gericht op goede studieresultaten en een brede vorming van de leerling. Aandacht voor hoofd, hart en handen geeft de leerling de ruimte zich breed te vormen. Door het aanbieden van een uitdagende leeromgeving worden nieuwsgierigheid, plezier in leren en creativiteit gestimuleerd. Onder creativiteit verstaan we het vermogen om eigenzinnige denkpatronen te ontwikkelen. We bereiken in onze scholen dan ook goede resultaten door het aanbieden van onderwijs op hoog niveau: we hechten waarde aan resultaatgerichtheid, goede examenresultaten, het beste uit je zelf halen en gezonde competitie. Hoog niveau betekent voor ons aandacht voor de intellectuele- en sociale ontwikkeling van leerlingen.

Amsterdam kent de volgende scholen voor voortgezet montessorionderwijs:

Ouders en leerlingen van het montessoribasisonderwijs zijn altijd welkom om nader kennis te maken met de school waar ze in geïnteresseerd zijn.

Ontstaansgeschiedenis van de stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

In 1930 werd het Montessori Lyceum Amsterdam opgericht door ouders van de Amsterdamse Montessori School: de AMS. De enthousiaste montessoriouders van deze algemeen bijzondere lagere montessorischool, aan de Lairessestraat 157 in Amsterdam Oud-Zuid, wensten voor hun kinderen een passend vervolg van het onderwijs. Op 9 juni 1928 richtten zij ‘de Stichting voor Middelbaar en Voorbereidend Hoger Montessori-onderwijs’ op, waarna op 10 september 1930 het Montessori Lyceum Amsterdam – als particulier initiatief en werkend zonder overheidssubsidie – van start ging aan de overkant van de straat.

In 1932 bracht Maria Montessori een bezoek aan het lyceum. Op de foto hierboven zit zij met bloemen tussen de leerlingen voor het schoolgebouw aan de Lairessestraat 156.

Lang nam het Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) als enige school voor voortgezet montessorionderwijs in Nederland een unieke positie in. Vanaf 1938 werden op initiatief van het gemeentebestuur twee montessori-ulo’s gesticht, de eerste in 1938 in het centrum van de stad en de tweede in 1958 in Amsterdam-West. Hierdoor konden leerlingen die niet voor het lyceum (gymnasium & hbs) in aanmerking kwamen toch voortgezet montessorionderwijs volgen. Later zijn deze twee scholen na een bestuurlijke fusie in 1992 opgegaan in het MLA.

In 1995 werd de stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) opgericht met als doel het aanbod van kwalitatief en hoogwaardig voortgezet montessorionderwijs in Amsterdam te waarborgen en op hoog niveau te houden. Met het ontstaan van de MSA konden andere scholen, die ook vanuit de visie van Maria Montessori wilden werken, zich aansluiten bij de stichting. In 1995 sloten het Amstellyceum, het IVKO (Individueel Voortgezet Kunstzinnig Onderwijs) en het Montessori College Oost (MCO) zich bij de stichting aan. In 2019 kreeg het MCO de naam Montessori Lyceum Oostpoort. In 2008 ging het Cosmicus Montessori Lyceum als deelschool van het Amstellyceum van start. In 2012 werd het Amstellyceum opgeheven waarna het Cosmicus Montessori Lyceum in 2014 zelfstandig verder ging onder de naam Metis Montessori Lyceum (MML).

Voor al deze scholen vormt het bestuur van de Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) het bevoegd gezag.

Voor meer informatie over Maria Montessori zie Maria Montessori en Montessorionderwijs
De ontwikkelingen in het montessorionderwijs kunt u lezen op de site van de Nederlandse Montessori Vereniging.